isms-2

ISMS
امنیت ارتباطات و محیط های پیرامون مراکز مدیریت خدمات IT در سازمان ها و شرکت ها از دغدغه ها ی اصلی دنیای مبتنی بر فناوری و اطلاعات و ارتباطات امروزی میباشد. هرچقدر دامنه خدمات در فضای معماری شده شبکه و مجازی گسترش پیدا کند؛ نیاز به امنیت برای جلوگیری از سودجویی و آسیب رسانی سهوی و عمدی بیشتر نمود پیدا میکند. اصول امنیت و استاندارد ها ی مرتبط بعضا سلسله ای از پروتکل ها و سخت افراز های امنیتی را در بر میگیرد.که از بررسی محیط، تست های نفوذ پذیری، ساختار سازمانی شروع شده و به اصلاح و بازنگری و آموزش و در نهایت ممیزی ختم میشود. استاندارد ISO27001 و ارائه گواهی ISMS راهی مطمئن برای ایمن سازی ساختار فن آوری سازمانی میباشد.

آیش شبکه با همکاری یکی از اساتید ISMS و ازسرممیزی های برتر ایران و همراهی تیم تخصص امنیتی و دارای مدارک ممیزی وپیاده سازی استاندارد آماده ارائه خدمات در این حوزه میباشد.