picture_32_istockl

فیبر شهری (FTTX )

دنیای ارتباطات و بالا رفتن حجم تبادل اطلاعات نیاز دنیای امروز را به بستر های جدید ارتباطی بیش از گذشته نمایان ساخته است.

ایران عزیز ما نیز با در نظر داشتن گسترش نیاز سازمان ها و بعد از کاربران خانگی از اندکی قبل بحث توسعه زیر ساختهای ارتباط شهری با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری را در سر لوحه فعالیتهای IT قرار داده است.

شرکت آیش شبکه با توجه با سابقه خوب خود در مباحث زیر ساخت شبکه و با نهادینه سازی دانش فیبر شهری و پیاده سازی آن و در نهایت اخذ نمایندگی از چند کمپانی معتبر تولید کننده فیبر شهری ، اقدام به ورود پروژه های فیبر شهری نموده است.

استفاده از تکنولوژی ارتباط خطی (Micro Trenching ) که قواعد اجرایی آن به اصول عملیات عمرانی کمتر و در نتیجه خرابی شهری حداقل استوار است، نتیجه تلاش گروه فیبر شهری شرکت آیش شبکه می باشد.

استفاده از تجهیزات راه سازی معتبر دنیا که با ابتکار مهندسین شرکت برای اجرای سریع این پروژه ها تغییر ساختار یافته اند،ازدیگر گام های شرکت آیش شبکه جهت جلب رضایت کارفرما و رفاه شهروندان در زمان اجرای این پروژه ها می باشد.