datacenter

(Data Center) مرکز داده

امروزه در عصر تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات که IT به عنوان یک قادرسازنده (Enabler) در آن مطرح می شود، یقینا مراکزداده به عنوان هسته محاسباتی یا به عبارت دیگر به عنوان قلب ارائه خدمات و راهبری هسته کاری سازمان ها شناخته می شوند.
مراکزداده نوین متشکل از خدمات گوناگونی هستند که با یکدیگر در تعامل می باشند. از این رو یکپارچگی و هماهنگی این اجزا که درمجموع همانند بدن یک انسان، واحد هوشمندی را پدید می آورند مهم ترین عامل در طراحی مراکز داده محسوب می گردد.
طراحی، پیادهسازی و پشتیبانی مراکزداده نوین(زیر ساخت سرویس) از جمله خدماتی است که شرکت آیش شبکه در سال های اخیر به سازمان هاارائه داده است. همچنین واحد زیرساخت فیزیکی شرکت آیش شبکه با تکیه بر دانش فنی کارشناسان خود و بهره گیری از تجربیات بدست آمده در پروژه های بزرگ مراکزداده، راه حل های جامعی بر اساس استاندارد های روز در مورد بخش های مختلف زیرساخت فیزیکی مراکزداده ارائه می دهد.