در این جا می توانید از نظرات مشتریان آیش شبکه درباره خدمات ارائه شده این شرکت به مشتریان آگاه شوید.

دبیر شورای فن آوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه

مشاور ریاست عالیه دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک

مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات دادگستری استان تهران

مدیر کل مرکز فن آوری اطلاعات مجری طرح و توسعه فناوری